REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.WIRTUALNETARGIEDUKACYJNE.PL

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.wirtualnetargiedukacyjne.pl, prowadzonego przez fundację Zielona Sowa Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 45, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organzacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000635477. (dalej: „Fundacja”).

Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu Www.wirtualnetargiedukacyjne.pl.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego Www.wirtualnetargiedukacyjne.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, fundacja Zielona Sowa Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejwoskiej 45, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organzacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000635477;

Administrator Danych Osobowych – administratorem danych osobowych jest Zarząd Fundacji. Serwis - serwis internetowy Www.wirtualnetargiedukacyjne.pl znajdujący się pod adresem internetowym Www.wirtualnetargiedukacyjne.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową za pośrednictwem której możliwa jest rejestracja na kierunki prowadzone przez szkoły wyższe i uczelnie;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat (małoletni, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego), która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod adresem strony Www.wirtualnetargiedukacyjne.pl, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Czarna lista – funkcjonalność polegająca na możliwości blokady określonego Profilu Użytkownika przez Administratora;

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie;

Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi;

Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Podmiotem prowadzącym serwis jest fundacja Zielona Sowa Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejwoskiej 45, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organzacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000635477

2. Funkcjonalność. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji danych instytucji szkolncitwa wyższego. Celem Serwisu jest szerzenie świadomości kandydatów na studia dotyczyących usług świadczonych przez daną instytucję, oraz ich jakości. Kandydaci na studia mogą poprzez serwis dokonac aplikacji na wybrany kierunek studiów.

3. Interoperacyjność. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 9.X lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 50.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 7.X, 8.X (tylko wersja dla OSX) lub ich nowszych wersji oraz Google Chrome 50.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8, 10, MS Windows XP SP-3, OS X v10.9 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 1 megabitów/s. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Zespołu Www.wirtualnetargiedukacyjne.pl pod adresem biuro@wirtualnetargiedukacyjne.pl.pl

4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Funkcjonalności serwisu są dostępne dla każdego użytkownika od momentu kiedy Użytkownik potwierdzi rejestracje klikając na link przesłany w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu.

5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest fundacja Zielona Sowa Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Sosnowcu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu.

6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

7. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika uniemożliwia uczestnictwo w Serwisie, (np. uniemożliwia zalogowanie na Konto). Pliki cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local storage) są wykorzystsywane ponieważ w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 100 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika.

8. Nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość wglądu do informacji przedstawianych na temat instytucji szkolnictwa wyższego. Uczelnie, będące także użytkownikami serwisu mają prawo do edycji danych prezentowanych na zakładce dotyczącej danej uczelni.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora.

3. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

5. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

§ 5

RODO

1. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług oraz wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych lub odbiorców danych oraz celów, na które Użytkownik wyrazi zgodę.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania, modyfikowania i usuwania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności znajdującej się w zakładce „RODO” na stronie internetowej serwisu.

§ 6

Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat (małoletni, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego), która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 3 oraz posiadanie dowolnej, aktywnej skrzynki e-mail. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do biuro@wirtualnetargiedukacyjne.pl.pl

3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez pisemnej zgody Administratora.

6. Użytkownik otrzymuje od Administratora potwierdzenie uiszczenia opłat.

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza,

a. iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, ofert odbycia prakty, staży lub zatrudnienia od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.

8. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a. oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Administrator ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wszystkie zamieszczone w Serwisie zdjęcia i rozpowszechniać w internecine, prasie i telwizji wizerunek Użytkownika w celach promocyjno-reklamowych Serwisu, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, także poprzez jego utrwalenie i zwielokrotnienie, w dowolnym czasie i w miejscu na terytorium całego świata.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć.

a. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

10. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 5 MB, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

11. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 25-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 3 lub 8 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy) w przypadku zdjęć większych niż 450x450 px wymóg ten dotyczy również kopii zdjęcia ze skalowanej do tego rozmiaru - niespełnienie tego wymogu może spowodować zablokowanie Strony Użytkownika.

12. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Strony Użytkownika w Serwisie (będzie ona niewidoczna, a innym Użytkownikom starającym się ją wywołać ukaże się stosowna informacja, iż Użytkownik o danym loginie zawiesił swoją Stronę Użytkownika, Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej, nie będzie można również udostępniać opinii o portalu i uczelniach). Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie zostanie automatycznie usunięte, a Profil usunięty z Bazy Profili, bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem przed upływem dopuszczalnego okresu zawieszenia.

13. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

14. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

15. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

16. Zgłoszenia stron naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: biuro@wirtualnetargiedukacyjne.pl.pl

17. Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych w Serwisie, informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest:

a. nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem;

b. informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub niekorzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Serwisu.

§ 7

Blokada i usunięcie konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość udostępniania opinii o innych uczelniach) wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

b. Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w "Edycji danych" poprzez oznaczenie symbolem "*", ze stosowną informacją w tym zakresie;

c. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

d. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

e. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

f. Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;

g. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 8

Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Konsultantów.

2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@wirtualnetargiedukacyjne.pl.pl lub listownie na adres: Zielona Sowa Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejwoskiej 45.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 4 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itd.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

9. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych przypadkach ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

§ 9

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "Kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

11. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

12. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość, itd.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności serwisu powstałe w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych, zakłóceń w działaniu Internetu lub działania siły wyższej.

14. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail buro@wirtualnetargiedukacyjne.pl.pl lub pocztą tradycyjną na adres fundacji Zielona Sowa Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejwoskiej 45.